trộn dung dịch chứa 0,2 mol naoh với p2o5 thu được dung dịch x có chứa 12,24g hỗn hợp chất tan.hãy cho biết các chất tan trong dung dịch x.mn giups em

Question

trộn dung dịch chứa 0,2 mol naoh với p2o5 thu được dung dịch x có chứa 12,24g hỗn hợp chất tan.hãy cho biết các chất tan trong dung dịch x.mn giups em với

in progress 0
Aaliyah 1 ngày 2021-09-18T06:32:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T06:34:30+00:00

  Đáp án:

  $ nKOH=0,3(mol) $

  $ nP2O5=14,2/142=0,1(mol) $

  $ P2O5 +3H2O-> 2H3PO4 $

  $ 0,1……………….->0,2 (mol) $

  $\text{ Ta có T=nKOHnH3PO4=0,30,2=1,5 } $

  $ Nhận \ xét 1<T<2 /

  => Sau phản ứng sản phẩm taoh thành gồm 2 muối: KH2PO4 và K2HPO4

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-18T06:34:31+00:00

  $P_2O_5+3H_2O\to 2H_3PO_4$

  $NaOH+H_3PO_4\to NaH_2PO_4+H_2O$  (1)

  $2NaOH+H_3PO_4\to Na_2HPO_4+2H_2O$ (2)

  $3NaOH+H_3PO_4\to Na_3PO_4+3H_2O$  (3)

  – TH1: $H_3PO_4$ dư và $NaH_2PO_4$ (Xảy ra (1) )

  $n_{NaH_2PO_4}=0,2 mol$

  $\Rightarrow m_{NaH_2PO_4}=0,2.120=24g>12,24g$ (loại)

  – TH2: $NaH_2PO_4$ (a mol), $Na_2HPO_4$ (b mol) (xảy ra (1)(2) )

  $\Rightarrow a+2b=0,2$; $120a+142b=12,24$

  $\Rightarrow a=-0,04; b=0,12$ (loại)

  – TH3: $Na_2HPO_4$ (x mol), $Na_3PO_4$ (y mol) (xảy ra (2)(3) )

  $\Rightarrow 2x+3y=0,2$; $120x+164y=12,24$

  $\Rightarrow x=0,1225; y=-0,015$ (loại)

  – TH4: $Na_3PO_4$ (x mol), $NaOH$ dư (y mol) (xảy ra (3) )

  $\Rightarrow 3x+y=0,2$; $164x+40y=12,24$

  $\Rightarrow $ nghiệm âm, loại

  $\to$ không đáp án

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )