Trộn lẫn 400 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1 M với 200 ml dung dịch HCl aM được dung dịch A. Cho 0,24 mol Ba(OH)2 vào dung dịch A. Lọc lấy kết tủa nung đến

Question

Trộn lẫn 400 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1 M với 200 ml dung dịch HCl aM được dung dịch A. Cho 0,24 mol Ba(OH)2 vào dung dịch A. Lọc lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi được 30 gam chất rắn
a, viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra
b,Tính giá trị của A

in progress 0
Arianna 39 phút 2021-09-16T18:24:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:26:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a có: nAl2(SO4)3= 0,04 mol; nHCl= 0,2a mol

  Ba(OH)2+ 2HCl → BaCl2+ 2H2O (1)

  0,1a         0,2a mol

  3Ba(OH)2+ Al2(SO4)3 →3BaSO4+ 2Al(OH)3 (2)

  Ba(OH)2+ 2Al(OH)3 → Ba(AlO2)2+4 H2O (3)

  Kết tủa thu được có chứa BaSO4 và Al(OH)3

  2Al(OH)3   Al2O3+ H2O (4)

  Xét 2 trường hợp:

  TH1:Al(OH)3 không bị hòa tan:chỉ xảy ra PT 1, 2, 4

  Ta có: nBaSO4= 0,12 mol

  →mAl2O3=30- mBaSO4= 30- 0,12.233=2,04 gam → nAl2O3=0,02 mol → nAl(OH)3= 0,04 mol

  nBa(OH)2 PT2= 1,5. nAl(OH)3=0,06(mol)

  Ta có: nBa(OH)2=0,1a+0,06=0,24

  ⇒a=1,8M

  -TH2: Al(OH)3 bị hòa tan 1 phần: xảy ra cả PT 1,2,3,4

  Ba(OH)2+ 2HCl → BaCl2+ 2H2O (1)

  0,1a         0,2a mol

  3Ba(OH)2+ Al2(SO4)3 →3BaSO4+ 2Al(OH)3 (2)

  0,12          0,04               0,12      0,08

  Ba(OH)2+ 2Al(OH)3 → Ba(AlO2)2+4 H2O (3)

  0,02            0,04

  2Al(OH)3   Al2O3+ H2O (4)

  nBaSO4= 0,12 mol

  →mAl2O3=30- mBaSO4= 30- 0,12.233=2,04 gam → nAl2O3=0,02 mol → nAl(OH)3 sau pứ (3)= 0,04 mol

  Ta có nBa(OH)2= 0,1a+ 0,02 + 0,12= 0,24 → a= 1M

  Xin ctlhn nha:)) 

  0
  2021-09-16T18:26:30+00:00

  vote 5 sao 

  nAl2(SO4)3 = 0,04 —> nBaSO4 = 0,12

  m rắn = mAl2O3 + mBaSO4 —> nAl2O3 = 0,02

  —> nAl(OH)3 = 0,04

  TH1: Không hòa tan Al(OH)3

  —> nOH- = 0,24.2 = 0,2a + 0,04.3

  —> a = 1,8

  TH2: Có hòa tan Al(OH)3

  —> nOH- = 0,24.2 = 0,2a + 0,08.4 – 0,04

  —> a = 1

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )