Trộn V1 lít dung dịch H2SO4 0,3M với V2 lít dung dịch NaOH 0,4M thu được 0,6 lít dung dịch A. Tính V1, V2. Biết rằng 0,6 lít dung dịch A hòa tan vừa đ

Question

Trộn V1 lít dung dịch H2SO4 0,3M với V2 lít dung dịch NaOH 0,4M thu được 0,6 lít dung dịch A. Tính V1, V2. Biết rằng 0,6 lít dung dịch A hòa tan vừa đủ 0,72 gam mg và các phản ứng xảy ra hoàn toàn

in progress 0
Kennedy 3 tháng 2021-09-15T13:22:05+00:00 1 Answers 37 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T13:23:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Dung dịch A hòa tan được 0,72 gam $Mg$, chứng tỏ $H_2SO_4$ dư

  $Mg + H_2SO_4 \to MgSO_4 + H_2$
  $n_{H_2SO_4\ dư} = n_{Mg} = \dfrac{0,72}{24}=0,03(mol)$
  Ta có :

  $V_1 + V_2 = 0,6(1)$
  $n_{H_2SO_4} = 0,3V_1(mol)$

  $n_{NaOH} = 0,4V_2(mol)$
  $2NaOH + H_2SO_4 \to Na_2SO_4 + 2H_2O$
  $n_{H_2SO_4\ pư} = 0,5n_{NaOH} = 0,2V_2(mol)$
  $\to n_{H_2SO_4\ dư} = 0,3V_1 – 0,2V_1 = 0,03(2)$
  Từ (1)(2) suy ra $V_1 = 0,3 ; V_2 = 0,3$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )