trong 1 ngày hội toán đội toán của một khối lớp chia thành 3 nhóm. Nếu lấy 2/5 số HS của NTNchia đều cho hai nhóm kia thì số học sinh của ba nhóm kia

Question

trong 1 ngày hội toán đội toán của một khối lớp chia thành 3 nhóm. Nếu lấy 2/5 số HS của NTNchia đều cho hai nhóm kia thì số học sinh của ba nhóm kia sẽ = nhau. Nhưng nếu NTN bớt đi 3 HS thì số HS của NTN sẽ= tổng số HS của 3 nhóm kia. hỏi mỗi nhóm cóbao nhiêu HS?
Nêu cách làm nha

in progress 0
Raelynn 2 tháng 2021-07-21T01:13:10+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:14:36+00:00

  Coi số học sinh của nhóm thứ nhất là 5 phần thì số học sinh của nhóm thứ hai và nhóm thứ ba đều là hai phần như thế.

  Ta có sơ đồ:

  Nhóm 1: |—–|—–|—–|—–|—–|

  Nhóm 2: |—–|—–|

  Nhóm 3: |—–|—–|

  Tổng số phần của nhóm thứ hai và nhóm thứ ba là :

  2 + 2 = 4 ( phần )

  Tổng số phần bằng nhau là:

  4 + 5 = 9 ( phần )

  Theo bài ra nếu bớt ở nhóm thứ nhất 3 em thì số em còn lại bằng tổng các em của hai nhóm kia nên mỗi phần chiếm 3 em.

  Số học sinh đi lao động là :

  3 x ( 2 + 2 + 5 ) = 27 ( em )

  Số học sinh trong nhóm thứ nhất là:

  27 : 9 x 5 = 15 ( em )

  Số học sinh trong nhóm thứ hai là:

  27 : 9 x 2 = 6 ( em )

  Số học sinh trong nhóm thứ ba là:

  27 – ( 15 + 6 ) = 6 ( em )

  Đáp số: nhóm thứ nhất: 15 em.

               nhóm thứ hai: 6 em.

               nhóm thứ ba: 6 em.

  0
  2021-07-21T01:14:45+00:00

  Đáp án:

  30 học sinh ; 12 học sinh ; 12 học sinh

  Giải thích các bước giải:

   Ta coi 2/5 số học sinh chính là 40 % số học sinh.

  Nếu số học sinh của 3 nhóm bằng nhau thì số học sinh mỗi nhóm là:

        100 % – 40 % = 60 % ( số học sinh nhóm 1 )

  Số học sinh của mỗi nhóm thứ hai hoặc thứ ba có là:

        60 % – ( 40 % : 2 ) = 40 % ( số học sinh nhóm 1 )

  Tổng số học sinh nhóm hai và nhóm ba là:

        40 % x 2 = 80 % ( số học sinh nhóm 1 ) 
  3 học sinh nhóm 1 ứng với:

        100 % – 80 % = 20 % ( số học sinh nhóm 1 )

  Số học sinh nhóm 1 là:
         3 : 20 / 100 = 30 ( học sinh )

  Số học sinh nhóm hai hoặc nhóm ba là:

        30 x 40 / 100 = 12 ( học sinh )

                   Đáp số: 30 học sinh ; 12 học sinh ; 12 học sinh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )