Trong 11 số tự nhiên bất kỳ.có chắc chắn rằng có ít nhất 2 số có cùng 1 chữ số tận cùng không? Giải thích vì sao.

Question

Trong 11 số tự nhiên bất kỳ.có chắc chắn rằng có ít nhất 2 số có cùng 1 chữ số tận cùng không? Giải thích vì sao.

in progress 0
Caroline 3 tháng 2021-09-17T02:46:39+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T02:47:49+00:00

  Đáp án:

  Giải

  *Trong 11 số tự nhiên bất kỳ chắc chắc có ít nhất 2 số có cùng 1 chữ số tận cùng.

  Vì!

  Số dư của chúng khi chia cho 10 lần lượt là 0; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6;7; 8 ;9

  Có 11 số nhưng chỉ có 10 số dư

  =>Trong 11 số bất kì có 2 số cùng số dư.

  Vậy hiệu 2 số đó chia hết cho 10

  Mà số có chữ số tận cùng là 2 chia hết cho 10.

  =>Trong 11 số tự nhiên bất kì có ít nhất 2 số có cùng 1 chữ số tận cùng.

  Hok tốt ^^

   

  0
  2021-09-17T02:48:21+00:00

  Đáp án:

  Trong 11 số tự nhiên bất kỳ chắc chắc có ít nhất 2 số có cùng 1 chữ số tận cùng.

  Giải thích các bước giải:

  Vì :

  Số dư của chúng khi chia cho 10 lần lượt là 0; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6;7; 8 ;9

  Có 11 số nhưng chỉ có 10 số dư

  => Trong 11 số bất kì có 2 số cùng số dư.

  Vậy hiệu 2 số đó chia hết cho 10

  Mà số có chữ số tận cùng là 2 chia hết cho 10

  => Trong 11 số tự nhiên bất kì có ít nhất 2 số có cùng 1 chữ số tận cùng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )