trong bài 20 đại việt thời lê sơ (1428-1527) (sgk lịch sử lớp 7 trang 95 ) hãy vẽ sơ đồ tư duy tổ chức quân đội-luật phát

Question

trong bài 20 đại việt thời lê sơ (1428-1527) (sgk lịch sử lớp 7 trang 95 )
hãy vẽ sơ đồ tư duy tổ chức quân đội-luật phát

in progress 0
Aaliyah 1 tháng 2021-08-13T13:59:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T14:00:21+00:00

                                                         Vua
                               ↓                                                          ↓
                    Trung ương                                           Địa Phương
                             ↓                                                            ↓
       Lại║Hộ║Lễ║Binh║Hình║Công                              13 đạo                   
       
  Vua trực tiếp chỉ đạo 6 bộ                          Đô ti║Hiến ti║Thừa ti
                                ↓                                                              ↓
            Hàn Lâm║Quốc Sử║Ngự Sử Đài                              Phủ
                  Viện          Viện                                                     ↓
                                                                                            Huyện
                                                                                                ↓
                                                                                          Hương,Xã

  CHO  MIK XIN CTLHN NHÉ

  0
  2021-08-13T14:00:53+00:00

                                                                   Vua
                                                                      ↓
                                          Trung ương                                           Địa Phương
                                                    ↓                                                            ↓
                               Lại║Hộ║Lễ║Binh║Hình║Công                              13 đạo                   
                                
  Vua trực tiếp chỉ đạo 6 bộ                          Đô ti║Hiến ti║Thừa ti
                                                    ↓                                                              ↓
                             Hàn Lâm║Quốc Sử║Ngự Sử Đài                              Phủ
                                 Viện           Viện                                                          ↓
                                                                                                               Huyện
                                                                                                                      ↓
                                                                                                                     Xã

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )