Trong các oxit sau: Na$_{2}$O, CO$_{2}$,MgO,SO$_{2}$,Al$_{2}$O$_{3}$,CaO,N$_{2}$O$_{5}$,Fe$_{3}$O$_{4}$,CO,CuO,P$_{2}$O$_{5}$ Oxit nào tác dụng được

Question

Trong các oxit sau: Na$_{2}$O, CO$_{2}$,MgO,SO$_{2}$,Al$_{2}$O$_{3}$,CaO,N$_{2}$O$_{5}$,Fe$_{3}$O$_{4}$,CO,CuO,P$_{2}$O$_{5}$
Oxit nào tác dụng được với : Viết phương trình
a) Nước
b) HCl
c) NaOH
d) Quỳ tím ẩm

in progress 0
Harper 21 phút 2021-09-09T13:36:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T13:38:06+00:00

  Đáp án:

   a) Na2O + H2O-> 2NaOH

       CO2 + H2O-> H2CO3
       SO2 + H2O-> H2SO3
       CaO + H2O -> Ca(OH)2
        P2O5 + 3H2O-> 2H3PO4
  b)  Na2O + 2HCl -> 2NaCl + H2O

  MgO + 2HCl -> MgCl2 + H2O

  Al2O3 + 6HCl -> 6AlCl3 + 3H2O
  CaO + 2HCl -> CaCl2 + H2O
  CuO + 2HCl -> CuCl2 + H2O
  Fe3O4 + 8HCl -> FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
  c) CO2 + 2NaOH -> Na2CO3 + H2O 

     SO2 + 2NaOH-> Na2SO3 + H2O
  P2O5 + 6NaOH -> 2Na3PO4 + 3H2O

   d) Na2O,  Al2O3, CaO, tác dụng với quỳ tím chuyển xanh
        CO2, SO2, P2O5, tác dụng với quỳ tím chuyển đỏ

  BẠN VOTE 5* CHO MK NHA VÀ CHỌN LÀ CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT
   CHÚC BẠN THÀNH CÔNG

  0
  2021-09-09T13:38:20+00:00

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )