Trong câu lạc bộ câu lông,số học sinh lớp 4 ít hơn số học sinh lớp 5 là 18 bạn ,biết rằng 1/4 số học sinh lớp 5 bằng 1/2 số học sinh lớp 4.Hỏi trong c

Question

Trong câu lạc bộ câu lông,số học sinh lớp 4 ít hơn số học sinh lớp 5 là 18 bạn ,biết rằng 1/4
số học sinh lớp 5 bằng 1/2 số học sinh lớp 4.Hỏi trong câu lạc bộ đó có bao nhiêu học sinh lớp 5 tham gia ?

in progress 0
Kinsley 1 tháng 2021-10-28T13:12:02+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T13:13:20+00:00

  Đáp án:

  Ta có 

  1/4 số hs lớp 5 = 1/2 số hs lớp 4

  số hs lớp 5 = 1/2 chia cho 1/4 số hs lớp 4

  số hs lớp 5 bằng 2 lần số hs lớp 4

  số hs lớp 4 là 18:(2-1)=18 (em)

  số hs lớp 5 là 18×2 = 36 (em)

                     Đáp số 18 em

                                  36 em

   

  0
  2021-10-28T13:13:59+00:00

  Tỉ số số học sinh lớp 4 và số học sinh lớp 5 là:

  $\dfrac{1}{2}$ : $\dfrac{1}{4}$ = $\dfrac{1}{2}$

  Hiệu số phần bằng nhau là:

  2 – 1 = 1 (phần)

  Số học sinh lớp 4 là:

  18 : 1 × 1 = 18 (học sinh)

  Số học sinh lớp 5 là:

  18 + 18 = 36 (học sinh)

       Đáp số: Lớp 4: 18 học sinh

                     Lớp 5: 36 học sinh

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )