Trong chân không, hai quả cầu nhỏ giống nhau đặt cách nhau 1m hút nhau bằng lực F=1,8N. Nếu cho 2 quả cầu tiếp xúc với nhau thì điện tích tổng cộng củ

Question

Trong chân không, hai quả cầu nhỏ giống nhau đặt cách nhau 1m hút nhau bằng lực F=1,8N. Nếu cho 2 quả cầu tiếp xúc với nhau thì điện tích tổng cộng của 2 quả cầu là 10^(-7) C. Hỏi dấu và độ lớn của 2 quả cầu trước khi tiếp xúc

in progress 0
Quinn 17 phút 2021-09-07T07:39:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:41:03+00:00

  Đáp án:

  $\left( {{q_1},{q_2}} \right) = \left( {1,{{42.10}^{ – 5}}; – 1,{{41.10}^{ – 5}}} \right),\left( { – 1,{{41.10}^{ – 5}};1,{{42.10}^{ – 5}}} \right)$

  Giải thích các bước giải:

   Lực tương tác của hai điện tích 

  $F = k.\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{{r^2}}} \Rightarrow 1,8 = {9.10^9}.\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{{1^2}}} \Rightarrow \left| {{q_1}{q_2}} \right| = {2.10^{ – 10}}$

  Hai quả cầu hút nhau nên: 

  $\begin{array}{l}
  {q_1}{q_2} =  – {2.10^{ – 10}}\left( 1 \right)\\
  {q_1} + {q_2} = {10^{ – 7}}\left( 2 \right)\\
  \left( 1 \right)\left( 2 \right) \Rightarrow \left( {{q_1},{q_2}} \right) = \left( {1,{{42.10}^{ – 5}}; – 1,{{41.10}^{ – 5}}} \right),\left( { – 1,{{41.10}^{ – 5}};1,{{42.10}^{ – 5}}} \right)
  \end{array}$

  0
  2021-09-07T07:41:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )