Trong chương trình bảng tính Excel, tại ô D2 có công thức =(B2*C2)/$E$2. Nếu sao chép công thức tới ô D5 thì sẽ có công thức là : A. =(B5*C5)/$E$2 B.

Question

Trong chương trình bảng tính Excel, tại ô D2 có công thức =(B2*C2)/$E$2. Nếu sao chép công thức tới ô D5 thì sẽ có công thức là :
A. =(B5*C5)/$E$2
B. =(B2*C2)/$E$5
C. =(B5*C2)/$E$2
D. =(B2*C5)/$E$2
Trong chương trình bảng tính Excel, tại ô D2 có công thức =$B$6*C6. Nếu sao chép công thức tới ô F7 thì ô F7 sẽ có công thức là :
A. =$B$6*C6
B. =$B$6*D6
C. =$B$7*E7
D. =$B$6*E7

in progress 0
Kaylee 1 năm 2021-07-17T17:29:35+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-17T17:31:05+00:00

    1.B Trong công thức =(B2*C2)/E2 chỉ có giá trị E2 (E2, B2, C2 cùng 1 hàng ngang) bị thay đổi khi sao chép công thức tới ô khác(trong cùng 1 cột). Tại D2 có E2 => Tại D5 sẽ có giá trị tương ứng là E5
    2.A Do trong công thức tại ô D2 có liên hệ 2 giá trị B6 và C6, mà các giá trị này không cùng một hàng ngang với nhau và ô D2 và ô F7 không cùng hàng dọc nên công thức =B6*C6 sẽ không bị thay đổi khi bị sao chép tới ô F7

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )