trong dịp tổng kết cuối năm ,lớp 6a không có học sinh yếu kém . Biết rằng : 125 % số học sinh khá là 30 em , số học sinh giỏi bằng 2\3 số học sinh kh

Question

trong dịp tổng kết cuối năm ,lớp 6a không có học sinh yếu kém . Biết rằng : 125 % số học sinh khá là 30 em , số học sinh giỏi bằng 2\3 số học sinh khá , số học sinh trung bình bằng 50% học sinh giỏi .
A) tính số học sinh mỗi loại
B) tính số học sinh giỏi bằng bao nhiêu phần trăm cả lớp.

in progress 0
Kylie 2 giờ 2021-10-26T22:12:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T22:14:11+00:00

  Đáp án:

   Toán 6

  Giải thích các bước giải:

   A)

  Số học sinh khá của lớp 6a là:

  30 ÷ 125% = 24 (học sinh)

  Số học sinh giỏi của lớp 6a là:

  24 × 2/3 = 16 (học sinh)

  Số học sinh trung bình của lớp 6a là:

  16 × 50% = 8 (học sinh)

  B)

  Số học sinh lớp 6a là:

  ( 24 + 16 + 8) = 48 (học sinh)

  Số học sinh giỏi bằng  phần trăm số học sinh của cả lớp là:

  16 ÷ 48 × 100 ≈ 33.3%

  0
  2021-10-26T22:14:48+00:00

  a, Số học sinh khá là:  `30 : 125% = 24` (học sinh)

  Số học sinh giỏi là: `24 . 2/3 = 16` (học sinh)

  Số học sinh trung bình là: `16 . 50% = 8` (học sinh)

  b, Tổng số học sinh cả lớp là: `24 + 16 + 8 = 48` (học sinh)

  Số học sinh giỏi chiếm:  `(16 . 100)/48 % = 100/3 %` (số học sinh cả lớp)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )