Trong không gian Oxyz cho điểm Mo(1; 2; 3) và hai điểm M1(1 + t; 2 + t; 3 + t), M2(1 + 2t; 2 + 2t; 3 + 2t) di động với tham số t. Hãy chứng tỏ ba điểm

Question

Trong không gian Oxyz cho điểm Mo(1; 2; 3) và hai điểm M1(1 + t; 2 + t; 3 + t), M2(1 + 2t; 2 + 2t; 3 + 2t) di động với tham số t. Hãy chứng tỏ ba điểm Mo,M1,M2 luôn thẳng hàng.

in progress 0
Natalia 1 năm 2021-09-20T14:17:26+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T14:18:56+00:00

  \(\begin{array}{l}
  M_o(1;2;3),\quad M_1(1+t;2+t;3+t),\quad M_2(1+2t; 2+2t; 3+2t)\\
  \Rightarrow \begin{cases}
  \overrightarrow{M_oM_1}=(t;t;t)\\
  \overrightarrow{M_oM_2}=(2t;2t;2t)
  \end{cases}\\
  \Rightarrow \overrightarrow{M_oM_2}=2\overrightarrow{M_oM_1}\\
  \Rightarrow \overrightarrow{M_oM_2}\ \text{và}\ \overrightarrow{M_oM_1}\ \text{cùng phương}\\
  \Rightarrow M_o,\ M_1,\ M_2\ \text{thẳng hàng}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )