-trọng lượng riêng của một chất là gì?viết công thức tính trọng lượng riêng của một chất?giải thích đại lượng

Question

-trọng lượng riêng của một chất là gì?viết công thức tính trọng lượng riêng của một chất?giải thích đại lượng

in progress 0
Melanie 1 tháng 2021-10-28T12:15:56+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T12:17:09+00:00

  + Trọng lượng riêng là trọng lượng của một mét khối của một chất.

  + Công thức:

  Trọng lượng riêng = Trọng lượng : Thể tích

  d= P/V

  Trong đó:

  • d là trọng lượng riêng (N/m³)
  • P là trọng lượng (N)
  • V là thể tích (m³)
  0
  2021-10-28T12:17:17+00:00

   *Khối lượng riêng của một chất là: khối lượng chứa trong 1 mét khối của chất đó

   *Công thức tính trọng lượng riêng của một chất: 

       Trọng lượng riêng=Trọng lượng/Thể tích

    ⇒ d=P/V

         Trong đó: 

    P là trọng lượng của vật(N)

    V là thể tích của vật (m khối)

    d là trọng lượng riêng của chất làm nên vật (N/m khối)

                 Chúc bạn học tốt !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )