Trong mặt phẳng Oxy,cho đường thẳng (d): (m-4)x+(m-3)y=1 (m là tham số).Tìm m để khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng (d)là lớn nhất.

Question

Trong mặt phẳng Oxy,cho đường thẳng (d): (m-4)x+(m-3)y=1 (m là tham số).Tìm m để khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng (d)là lớn nhất.

in progress 0
Josie 1 năm 2021-07-20T14:12:11+00:00 1 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T14:13:12+00:00

  Nếu $m=4$ thì $y=1$, ta có $h=1$(1)

  Nếu $m=3$ thì $x=-1$, ta có $h=1$(2)

  Xét $m\ne 3, m\ne 4$. Gọi A là giao điểm của đường thẳng với trục tung. Với $x=0$ thì $y=\dfrac{1}{m-3}$, do đó$OA=\dfrac{1}{|m-3|}$

  Gọi B là giao điểm của đường thẳng với trục hoành. Với $y=0$ thì $x=\dfrac{1}{m-4}$, do đó $OB=\dfrac{1}{|m-4|}$

  Ta có 

  $\begin{array}{l} \dfrac{1}{{{h^2}}} = \dfrac{1}{{O{B^2}}} + \dfrac{1}{{O{A^2}}} = {\left( {m – 3} \right)^2} + {\left( {m – 4} \right)^2}\\  = 2{m^2} – 14m + 25 = 2{\left( {m – \dfrac{7}{2}} \right)^2} + \dfrac{1}{2} \ge \dfrac{1}{2}\\  \Rightarrow {h^2} \le 2(3) \end{array}$

  Từ $(1),(2),(3)$ suy ra $\max h=\sqrt 2$ khi và chỉ khi $m=\dfrac{7}{2}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )