trong mặt phẳng oxy cho tam giác abc có đỉnh a(1;3) và 2 trung tuyến kẻ từ b và c lần lượt có phương trình d1 : x-2y+1=0 và d2 : y-1=0 . Lập phương tr

Question

trong mặt phẳng oxy cho tam giác abc có đỉnh a(1;3) và 2 trung tuyến kẻ từ b và c lần lượt có phương trình d1 : x-2y+1=0 và d2 : y-1=0 . Lập phương trình đường thẳng chứa cạnh bc

in progress 0
Gianna 2 tháng 2021-07-21T00:58:47+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:00:36+00:00

  Do $d_1$ và $d_2$ là hai đường trung tuyến nên giao điểm của chúng chính là trọng tâm tam giác ABC.

  Tọa độ trọng tâm là nghiệm của hệ

  $\begin{cases} x-2y+1=0\\ y-1 = 0 \end{cases}$

  Vậy trọng tâm G(1,1).

  Ta có

  $\vec{AG} = (0,-2)$

  Gọi $M(x,y)$ là trung điểm BC. SUy ra

  $\vec{AM} = \dfrac{3}{2} \vec{AG}$

  $<-> (x-1, y-3) = \dfrac{3}{2} (0,-2)$

  Do đó $x = 1, y = 0$. Do đó $M(1,0)$.

  Do $B \in d_1$ và $C \in d_2$ nên $B(2b-1,b)$ và $C(c,1)$

  Do M là trung điểm BC nên ta có

  $1 = \dfrac{2b-1+c}{2}$ và $0 = \dfrac{b+1}{2}$

  Suy ra $b = -1, c = 5$. Do đó $C(5,1)$

  Khi đó $\vec{MC} = (4,1)$. Do đó $\vec{n}_{BC} = (1,-4)$

  Lại có BC qua $M(1,0)$ nên ta có

  $BC: (x-1) – 4(y-0) = 0$

  $<-> BC: x – 4y – 1 = 0$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )