•Trong mặt phẳng phức,xét hình bình hành tạo bởi các điểm$ 0,z,\frac{1}{z}$ và $z+\frac{1}{z}$.Biết z có phần thực dương và diện tích hình bình hành b

Question

•Trong mặt phẳng phức,xét hình bình hành tạo bởi các điểm$ 0,z,\frac{1}{z}$ và $z+\frac{1}{z}$.Biết z có phần thực dương và diện tích hình bình hành bằng $\frac{35}{3Xà7}$.Tìm GTNN cuả $|z+\frac{1}{z}|^2$
•Xác định dạng cuả đường bậc hai (C) có phương trình:$x^2+7y^2-8xy-2x+4y+1=0$
(Gợi ý:Dạng cuả đường bậc 2 có các dạng:Mặt cầu,mặt elipsoid,hyperbolic 1 tầng,hyperbolic 2 tầng,nón eliptic,parabolic eliptic,parabolip hyperbolic,mặt trụ eliptic,mặt trụ hyperbolic,mặt trụ parabolic).

in progress 0
Harper 3 tuần 2021-07-11T00:57:46+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:59:02+00:00

  Đáp án:???

  0
  2021-07-11T00:59:07+00:00

  Lời giải:

  •(Tự vẽ hình nha)

  Gọi O,A,B,C lần lượt là điểm biểu diễn số phức $0,z,\frac{1}{z}$ và $z+\frac{1}{z}$

  Khi đó diện tích hình bình hành OACB là:

  $S=OA.OB.sinФ=|z|.|\frac{1}{z}|.sinФ=\frac{35}{37}<=>sinФ=\frac{35}{37}$

  $=>cosФ=±\sqrt{1-sin^2Ф}=±\frac{12}{37}$

  Áp dụng định lí cosin trong ∆OAC ta có:

  $|z+\frac{1}{z}|^2=OC^2=OA^2+OB^2-2.OA.OB.cosФ=|z|^2+|\frac{1}{z}|^2-2|z|.|\frac{1}{z}|.cosФ=|z|^2+\frac{1}{|z|^2}-2cosФ$

  ⇔$|z+\frac{1}{z}|^2≥2-2.\frac{12}{37}=\frac{50}{37}$.Vậy GTNN cuả $|z+\frac{1}{z}|^2=\frac{50}{37}$(Dấu “=” xảy ra⇔$|z|=1$ và $cosФ=\frac{12}{37}$.

  •Ta có:

  $\overline{Q}=\left(\begin{array}{ccc}1&-4&-1\\-4&7&2\\-1&2&1\end{array}\right)=>det\overline{Q}=-4\neq 0$ 

  ⇒$(C)$ là đường conic.

  Mặt khác:

  $Q=\left(\begin{array}{ccc}1&-4\\-4&7\end{array}\right)=>detQ=-9< 0$ 

  Vậy $(C)$ là đường hyperbol.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )