trong một nhiệt lượng kế chứa 1kg nước và 1kg nước đá ở cùng nhiệt độ 0C, người ta thêm vào đó 2kg nước ở 50C. tính nhiệt độ cân bằng cuối cùng.

Question

trong một nhiệt lượng kế chứa 1kg nước và 1kg nước đá ở cùng nhiệt độ 0C, người ta thêm vào đó 2kg nước ở 50C. tính nhiệt độ cân bằng cuối cùng.

in progress 0
Maya 4 tháng 2021-08-17T13:04:53+00:00 2 Answers 32 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T13:06:33+00:00

  Đáp án:

            $t \approx 4,76^0C$

  Giải thích các bước giải:

   Nhiệt lượng cần thiết để đá tan hết: 

       $Q_1 = \lambda.m_1 = 3,4.10^5 .1 = 340000 (J)$
  Gọi nhiệt độ cân bằng của hệ là t. 

  Nhiệt lượng do nước ở $50^0C$ toả ra là: 

    $Q_2 = m.c.\Delta t = 2.4200(50 – t) (J)$ 

  Ngiệt lượng cần để nước tăng nhiệt độ là: 

    $Q_3 = 2.4200.(t – 0) = 8400t (J)$ 

  Ta có phương trình cân bằng nhiệt: 

  $Q_3 + 340000 = Q_2$ 

  $\to 8400(50 – t) = 340000 + 8400t$ 

     $\to t \approx 4,76$ 

  Vậy nhiệt độ cân bằng của hệ là: 

            $t \approx 4,76^0C$

  0
  2021-08-17T13:06:48+00:00

  m1=m2=1kg

  t°1=t°2=0°C

  m3=2kg

  t°3=50°C

  t°=?

                   Nhiệt lượng thu vào là:

                 Q thu=m1.c1.(t°-t°1)+m2.c2.(t°-t°2)

                          = 1.c.(t°-0)+1.c.(t°-0)

                          = 2.c.t°

                   Nhiệt lượng tỏa là:

                   Q tỏa=m3.c3.(t°3-t°)

                            = 2.c.(50-t°)

           Theo phương trình cân bằng nhiệt ta có:

                    Q tỏa = Q thu

              ⇔  2.c.(50-t°)=2.c.t°

              ⇔  50-t°=t°

              ⇔  2t° = 50

              ⇔  t° = 25 °C

  Vậy nhiệt độ cân bằng nhiệt là 25°C

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )