Trong suốt thời gian qua, tình hình dịch covid đang diễn ra rất phức tạp và lan rộng ra nhiều quốc gia trên thế giới. Vì thế việc giáo giục trực tuyến

Question

Trong suốt thời gian qua, tình hình dịch covid đang diễn ra rất phức tạp và lan rộng ra nhiều quốc gia trên thế giới. Vì thế việc giáo giục trực tuyến đóng vai trò vô cùng quan trọng trong diễn biến như thế này của dịch covid. Bạn nào chuyên văn và anh chỉnh sửa giúp mình một vài cái ko hay với lại dịch ra tiếng anh giùm mình nha

in progress 0
Madelyn 7 ngày 2021-09-02T13:41:24+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-02T13:43:02+00:00

    While it is true that seasonal influenza may cause tens of thousands of deaths every year, it does not cause the hundreds of thousands of Covid-19 deaths that have already happened or the millions of deaths predicted to happen in the absence of intervention. Even the case fatality rate, the number of deaths per infection, is much greater with Covid-19. In the 2019-2020 flu season there were around 22,000 influenza deaths or about one death for every 2000 symptomatic illnesses. In comparison, as of today, there has been one death in the US for every 37 symptomatic cases of Covid-19. As we all know, there is a race to produce a vaccine against SARS-CoV-2, a project known as Operation Warp Speed. Currently, there are around 180 different vaccines for SARS-CoV-2 in various stages of development, but none is proved, approved, or available for general distribution. In comparison, at least eight different flu vaccines have been approved and are generally available. Our arsenal to defend against Covid-19 consists of no more than the non-pharmaceutical interventions that many of us have been using for months: face masks, hand hygiene, and social distancing.

    Dịch:
    Mặc dù sự thật là cúm theo mùa có thể gây ra hàng chục nghìn ca tử vong mỗi năm, nhưng nó không gây ra hàng trăm nghìn ca tử vong do Covid-19 đã xảy ra hoặc hàng triệu trường hợp tử vong được dự đoán sẽ xảy ra trong trường hợp không có sự can thiệp. Ngay cả tỷ lệ tử vong trường hợp, số ca tử vong trên mỗi ca nhiễm, cũng lớn hơn nhiều với Covid-19. Trong mùa cúm 2019-2020 có khoảng 22.000 ca tử vong do cúm hoặc khoảng một trường hợp tử vong cho mỗi 2000 bệnh có triệu chứng. Để so sánh, tính đến ngày nay, đã có một trường hợp tử vong ở Mỹ cho mỗi 37 trường hợp có triệu chứng của Covid-19. Như chúng ta đã biết, có một cuộc đua để sản xuất vắc-xin chống lại SARS-CoV-2, một dự án được gọi là Chiến dịch Warp Speed. Hiện tại, có khoảng 180 loại vắc-xin khác nhau cho SARS-CoV-2 trong các giai đoạn phát triển khác nhau, nhưng không có vắc-xin nào được chứng minh, phê duyệt hoặc có sẵn để phân phối chung. Để so sánh, ít nhất tám loại vắc-xin cúm khác nhau đã được phê duyệt và thường có sẵn. Kho vũ khí của chúng tôi để bảo vệ chống lại Covid-19 bao gồm không quá các can thiệp phi dược phẩm mà nhiều người trong chúng ta đã sử dụng trong nhiều tháng: khẩu trang, vệ sinh tay và cách ly giao tiếp xã hội.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )