Trong tế bào có 2 gen có chiều dài bằng nhau bằng 306 nm. Gen 1 có A chiếm 30% tổng số nu của gen. Gen 2 có A kém hơn gen 1 100 nu a) tính tổng số nu

Question

Trong tế bào có 2 gen có chiều dài bằng nhau bằng 306 nm. Gen 1 có A chiếm 30% tổng số nu của gen. Gen 2 có A kém hơn gen 1 100 nu
a) tính tổng số nu gen 1 và 2
b) tính số nu từng loại của 2 gen

in progress 0
Adeline 2 giờ 2021-09-08T14:40:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:42:29+00:00

  Đáp án:

  a, Tổng số nu gen1=gen2=1800

  b, Số nu từng loại gen 1:

     $ A=T=540   G=X=360 $

     Số nu từng loại gen 2:

     $ A=T=440   G=X=460 $

  Giải thích các bước giải:

  Ngen=$\frac{3060}{3,4}$ ×2=1800

  * xét gen 1:

  Số lượng từng loại:

  $ A=T=30%×N=30%×1800=540 $

  $ G=X=N/2-540=360 $

  * Xét gen 2:

  $ A=T=540-100=440 $

  $ G=X=N/2-440=460 $

  0
  2021-09-08T14:42:35+00:00

  Đáp án:

  a.

  * Đổi 306 nm = 3060 `A^o`

  – Hai gen có chiều dài bằng nhau

  ⇒ Tổng số Nu bằng nhau

  – Tổng số Nu của hai gen là:

  `3060 × 2 : 3,4 = 1800` Nu

  b.

  * Xét gen 1:

  – Số Nu loại A và T của gen là:

  `1800 × 30\% = 540` Nu

  – Số Nu loại G và X của gen là:

  `(1800 – 540 × 2) : 2 = 360` Nu

  * Xét gen 2:

  – Số Nu loại A và T của gen là:

  `540 – 100 = 440` Nu

  – Số Nu loại G và X của gen là:

  `(1800 – 440 × 2) : 2 = 460` Nu

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )