Trong thời gian vừa qua, người dân ở thành phố XYZ đã vui mừng chào đón sự xuất hiện của con đường ven biển, con đường được đầu tư rất nhiều kinh phí

Question

Trong thời gian vừa qua, người dân ở thành phố XYZ đã vui mừng chào đón sự xuất hiện của con đường ven biển, con đường được đầu tư rất nhiều kinh phí làm đường và xây dựng các tào nhà đẹp nằm ở cùng 1 phía của con đường, con đường này được coi là con đường có cảnh quan đẹp nhất hành tinh. Con đường có n tòa nhà, được đánh thứ tự từ 1 đến n, tính từ đầu đường, tòa nhà thứ I có độ co là hi(i=1..n). Theo các chuyên gia kiến trúc và thẩm mĩ, đoạn đường đẹp nhất là đoạn đường mà ở đó có độ cao trung bình của các tòa nhà đúng bằng k.
Yêu cầu: Em hãy tìm đoạn đường có các tòa nhà liên tiếp nhau nhiều nhất sao cho đoạn đường này là đoạn đường đẹp nhất( đọ cao trung binhg của các tòa nhà đúng bằng k).
Dữ liệu vào: cho từ văn bản DDUONG.INP gồm:
– Dòng thứ nhất ghi 2 số nguyên n và k (1

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2021-07-24T19:44:07+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:45:17+00:00

  program lamduong;

  uses crt;

  var f,g:text;

         A:array[1..10000] of integer;

         n,i,k:integer;

  procedure kt_ndl;

  begin

   Assign(f,’DDUONG.inp’);

   Assign(g,’DDUONG.out’);  rewrite(g);

   { $ I – } reset(f); { $ I + }    {mỗi kí hiệu bạn viết dính lại nha}

   if IOresult<>0 then

    begin

     rewrite(f);

     reset(f);

    end;

   readln(f,n,k);

   for i:=1 to n do

    read(f,A[i]);

   close(f);

  end;

  procedure xuly;

  var j,d,vt:integer;

        t:longint;

  begin

  for i:=1 to n-1 do

   begin

    vt:=i;  d:=1;  t:=A[i];

    for j:=i+1 to n do

     begin

      t:=t+A[j];

      inc(d);

      if t/d=k then 

       begin

        writeln(g,vt);

        writeln(g,d);

        exit;

       end;

     end;

  writeln(g,’Khong co’);

  end;

  BEGIN

   kt_ndl;   xuly;

    close(g);

  end.

     

  0
  2021-07-24T19:45:45+00:00

  uses crt;
  type kmang=array[0..100] of integer;
  var fi,fo:text;
      n,k,i,u,v:integer;
      h:kmang;
  procedure khoitao;
          begin
                  assign(Fi,’DOANDUONG.INP’);
                  assign(fo,’DOANDUONG.out’);
                  {$I-} reset(fi); {$I+}
                  if ioresult<>0 then
                  begin
                          rewrite(fi);
                          reset(fi);
                  end;
                  readln(fi,n,k);
                  for i:=1 to n do read(fi,h[i]);
                  close(fi); rewrite(Fo);
          end;

  procedure xuly;
  var j,s:integer;
          begin
                  for i:=1 to n do
                  begin
                          s:=0;
                          for j:=i to n do
                          begin
                                  s:=s+h[j];
                                  if (s div (j-i+1))=k then
                                  begin
                                          u:=i;
                                          v:=j-i+1;
                                          exit;
                                  end;
                          end;
                  end;
          end;

  BEGIN
          khoitao; xuly;
          writeln(fo,u);
          writeln(fo,v);
          close(fo);
  END.

  Chúc bạn học tốt.

  Cho mik xin câu trả lời hay nhất.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )