Trong trường hợp: alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy

Question

Trong trường hợp: alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Cho 2 cây bố mẹ(P) lai với nhau được F1. Giả sử thu được kết quả 1 trong 2 trường hợp sau:
-TH1: F1 thu được tỉ lệ kiểu hình : 3 thân cao, quả ngọt:3 thân cao, quả chua:1 thân thấp, quả ngọt:1 thân thấp, quả chua.
-TH2: F1 thu được tỉ lệ kiểu hình: 1 thân cao, quả ngọt: 1 thân thấp, quả chua.
Biện luận xác định kiểu gen của P trong 2 trường hợp trên.

in progress 0
Eliza 2 giờ 2021-09-14T08:56:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T08:57:37+00:00

   

   Thứ 1 : 

  Cao/ thấp =3:1 => Aa× Aa

  Chua/ngọt= 1:1 => Bb×bb

  Xét chung (3:1)×(1:1)=3:3:1:1 

  Bằng tỉ lệ bài cho=> phân li độc lập 

  => P: AaBb × Aabb

  THỨ 2

  cao/thấp =1:1 => Aa× aa

  Ngọt /chua =1/1 => Bb ×bb

  Xét chung : = tỉ lệ bài cho nên phân li độc lập 

  P AaBb ×aabb 

  hoẵ Aabb× aaBb

  0
  2021-09-14T08:57:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Th1 : 

  Cao/ thấp =3:1 => Aa× Aa

  Chua/ngọt= 1:1 => Bb×bb

  Xét chung (3:1)×(1:1)=3:3:1:1 

  Bằng tỉ lệ bài cho=> phân li độc lập 

  => P: AaBb × Aabb

  TH2

  cao/thấp =1:1 => Aa× aa

  Ngọt /chua =1/1 => Bb ×bb

  Xét chung : = tỉ lệ bài cho nên phân li độc lập 

  P AaBb ×aabb 

  hoẵ Aabb× aaBb

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )