Trục căn thức ở mẫu: x-1 trên √x -1 với x khác 1; x>0

Question

Trục căn thức ở mẫu: x-1 trên √x -1 với x khác 1; x>0

in progress 0
Abigail 2 tuần 2021-07-11T13:34:43+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:36:32+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  x \ne 1;x > 0\\
  A = \dfrac{{x – 1}}{{\sqrt x  – 1}}\\
   = \dfrac{{\left( {\sqrt x  – 1} \right)\left( {\sqrt x  + 1} \right)}}{{\sqrt x  – 1}}\\
   = \sqrt x  + 1
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )