Trung bình cộng của 3 số là 998,số thứ nhất là 817,số thứ hai là 916.Tìm số thứ 3.

Question

Trung bình cộng của 3 số là 998,số thứ nhất là 817,số thứ hai là 916.Tìm số thứ 3.

in progress 0
Clara 1 năm 2021-12-06T08:59:14+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T09:00:16+00:00

  Tổng 3 số đó là:

      998 × 3 = 2994

  Tổng số thứ nhất và số thứ 2 là:

      817 + 916 = 1733

  Số thứ 3 là:

      2994 + 1733 = 1261

           Đáp số: 1261

  1
  2021-12-06T09:01:03+00:00

  Đáp án + giải thích các bước giải:

  Tổng ba số là:

  `998×3=2994`

  Số thứ ba là:

  `2994-817-916=1261`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )