Trung bình cộng của 4 số là 21.Biết rằng số thứ tư bằng nửa trung bình cộng của 3 số kia . Tìm số thứ tư .

Question

Trung bình cộng của 4 số là 21.Biết rằng số thứ tư bằng nửa trung bình cộng của 3 số kia . Tìm số thứ tư .

in progress 0
Mackenzie 1 tháng 2021-07-27T08:58:13+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T08:59:32+00:00

                                                              Bài giải

  Tổng của bốn số là:

  21*4=84

  Trung bình cộng của ba số là:

  (84-21):3=31

  Số thứ tư là :

  31:2=15,5

         Đáp số : 15,5

  0
  2021-07-27T08:59:44+00:00

  Đáp án:21

   

  Giải thích các bước giải:

   Tổng 4 số là 84

  gọi số thứ tư là x ,suy ra x= ( 84-x)/3 

                                   <=> 3x= 84-x

                                   <=> x=21

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )