trung bình cộng của ba số là 120;a;b là 90 biết a =1/ 2 số b .Tìm hai số a;b

Question

trung bình cộng của ba số là 120;a;b là 90 biết a =1/ 2 số b .Tìm hai số a;b

in progress 0
Raelynn 5 ngày 2021-12-04T16:27:16+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T16:28:54+00:00

  Tổng của 3 số là:

        $90\times3=270$

  Tổng của hai số a và b là:

         $270-120=150$

  Theo bài ra ta có sơ đồ:

  Số a:|—|

  Số b:|—|—|

  Tổng số phần bằng nhau là:
        $1+2=3$ (phần)

  Số a là:

         $150:3=50$ 

  Số b là:

          $50\times2=100$

                   Đáp số: số a: $50$ , số b: $100$

   

  0
  2021-12-04T16:29:03+00:00

   Tổng số phần bằng nhau là 

  1 + 2 = 3 phần 

  Tổng 3 số là 

  90 × 3 = 270

   Tổng 2 số a , b là                 

  270 – 120 = 150

  Số a là 

   150 : 3 = 50 

   Số b là 

  50 × 2 = 100 

   Đ/S:………

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )