Trung bình cộng số bi đỏ,xanh,vàng là 36 viên.số bi đỏ nhiều hơn tổng số bi xanh và bi vàng là 16.nếu bớt 8 viên bi vàng thì số bi xanh bằng số bi vàn

Question

Trung bình cộng số bi đỏ,xanh,vàng là 36 viên.số bi đỏ nhiều hơn tổng số bi xanh và bi vàng là 16.nếu bớt 8 viên bi vàng thì số bi xanh bằng số bi vàng..
Em hãy tính số bi mỗi màu

in progress 0
Brielle 1 năm 2021-09-13T13:23:01+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T13:24:06+00:00

  Tổng số bi là :

  36×3=108 (viên)

  Số bi đỏ là :

  (108+16)÷2=62 (viên)

  Tổng số bi vàng và bi xanh là :

  108-62=46 (viên)

  Số bi xanh là :

  (46+8)÷2=27 (viên)

  Số bi vàng là :

  27-8=19 (viên)

  Đáp số :đỏ:62 viên;xanh:27 viên;vàng:19 viên 

  0
  2021-09-13T13:24:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Tổng số bi là:

  36×3=108(viên)

  Số bi đỏ là:

  (108+16):2=62(viên)

  Tổng số bi vàng và xanh là:

  108-62=46(viên)

  Số bi xanh là:

  (46+8):2=27(viên)

  Số bi vàng là:

  27-8=19(viên)

  đáp số:……….

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )