Trung bình của hai số nhỏ nhất có ba chữ số, số lớn gấp 4 lần số bé. Tìm số lớn?

Question

Trung bình của hai số nhỏ nhất có ba chữ số, số lớn gấp 4 lần số bé. Tìm số lớn?

in progress 0
Allison 1 tháng 2021-08-06T21:57:22+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T21:59:08+00:00

  Số nhỏ nhất có ba chữ số là `100`

  Tổng số phần là:

  `4+1=5` (phần)

  Số lớn là: 

  `100 : 5 × 4 = 80 `

  Đáp số: `80`

  (Chúc bạn học tốt)

   

  0
  2021-08-06T21:59:16+00:00

  Đáp án:

   160

  Giải thích các bước giải:

  Trung bình cộng của 2 số là số nhỏ nhất có ba chữ số là ⇒ Trung bình cộng là 100

  Tổng 2 số là : 100 × 2 = 200

  Vì số lớn gấp 4 lần số bé nên ta có sơ đồ :

  Số bé :  |—-|                           }

                                                    }       200

  Số lớn : |—-|—-|—-|—-|       }

  Tổng số phần bằng nhau :

  1 + 4 = 5 ( phần )

  Giá trị 1 phần :

  200 : 5 = 40 

  ⇒ Số bé là 40

  ⇒ Số lớn là 40 × 4 = 160

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )