Trung hoà 10 ml hỗn hợp dung dịch X gồm HCl và CH3COOH cần 3 ml dung dịch KOH 1M. Cô cạn sản phẩm thu được 0,235 gam muối khan. Mặt khác để trung hoà

Question

Trung hoà 10 ml hỗn hợp dung dịch X gồm HCl và CH3COOH cần 3 ml dung dịch KOH 1M. Cô cạn sản phẩm thu được 0,235 gam muối khan. Mặt khác để trung hoà lượng axit trên cần V ml hỗn hợp dung dịch Ba(OH)2 0,02M và NaOH 0,01M.
a. Tính nồng độ mol của các axit trong hỗn hợp ban đầu
b. Tính V.

in progress 0
Gianna 1 năm 2021-09-05T18:03:26+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:05:09+00:00

  Em tham khảo nha:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  HCl + KOH \to KCl + {H_2}O\\
  C{H_3}COOH + KOH \to C{H_3}COOK + {H_2}O\\
  hh:HCl(a\,mol),C{H_3}COOH(b\,mol)\\
  {n_{KOH}} = 0,003 \times 1 = 0,003\,mol\\
  a + b = 0,003\\
  74,5a + 98b = 0,235\\
   \Rightarrow a \approx 0,0025;b \approx 0,0005\\
  {C_M}HCl = \dfrac{{0,0025}}{{0,01}} = 0,25M\\
  {C_M}C{H_3}COOH = \dfrac{{0,0005}}{{0,01}} = 0,05M\\
  b)\\
  V \times 0,02 \times 2 + 0,01 \times V = 0,003\\
   \Rightarrow V = 0,06l = 60ml
  \end{array}\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )