Trung hòa hoàn toàn 200g dd CH3COOH 10% bằng 200g dd NaOH. Tính nồng độ % dd NaOH và nồng độ % dd muối thu được sau phản ứng.

Question

Trung hòa hoàn toàn 200g dd CH3COOH 10% bằng 200g dd NaOH. Tính nồng độ % dd NaOH và nồng độ % dd muối thu được sau phản ứng.

in progress 0
Ayla 2 tháng 2021-07-29T22:06:58+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T22:08:45+00:00

  Đáp án:

  \(C{\% _{NaOH}} = 6,67\% \)

  \(C{\% _{C{H_3}COONa}} = 6,833\% \)

  Giải thích các bước giải:

   Phản ứng xảy ra:

  \(C{H_3}COOH + NaOH\xrightarrow{{}}C{H_3}COONa + {H_2}O\)

  Ta có:

  \({m_{C{H_3}COOH}} = 200.10\%  = 20{\text{ gam}}\)

  \( \to {n_{C{H_3}COOH}} = \frac{{20}}{{60}} = \frac{1}{3}{\text{ mol = }}{{\text{n}}_{NaOH}}\)

  \( \to {m_{NaOH}} = \frac{1}{3}.40 = \frac{{40}}{3}{\text{ gam}}\)

  \( \to C{\% _{NaOH}} = \frac{{\frac{{40}}{3}}}{{200}} = 6,67\% \)

  BTKL:

  \({m_{dd}} = {m_{dd{\text{ C}}{{\text{H}}_3}COOH}} + {m_{dd{\text{ NaOH}}}} = 200 + 200 = 400{\text{ gam}}\)

  \({n_{C{H_3}COONa}} = {n_{C{H_3}COOH}} = \frac{1}{3}{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_{C{H_3}COONa}} = \frac{1}{3}.80 = \frac{{82}}{3}{\text{ gam}}\)

  \( \to C{\% _{C{H_3}COONa}} = \frac{{\frac{{82}}{3}}}{{400}} = 6,833\% \)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )