Trung hoà V1 dung dịch hỗn hợp chất HCl 1M và H2SO4 2M cần vừa đủ 500 g dung dịch Ba(OH)2 17,1% . Tính V của khối lượng kết tủa Giúp mình với !

Question

Trung hoà V1 dung dịch hỗn hợp chất HCl 1M và H2SO4 2M cần vừa đủ 500 g dung dịch Ba(OH)2 17,1% . Tính V của khối lượng kết tủa
Giúp mình với !

in progress 0
Harper 2 tuần 2021-07-08T20:16:01+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:17:07+00:00

  Đáp án:

  \({V_1} = 0,2{\text{ lít}}\)

  \( {m_{BaS{O_4}}} = 150,8{\text{ gam}}\)

  Giải thích các bước giải:

   Câu này là tính \(V_1\) và khối lượng kết tủa chứ.

  Phản ứng xảy ra:

  \(Ba{(OH)_2} + 2HCl\xrightarrow{{}}BaC{l_2} + 2{H_2}O\)

  \(Ba{(OH)_2} + {H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}BaS{O_4} + 2{H_2}O\)

  Ta có:

  \({n_{HCl}} = {V_1}.1 = {V_1}{\text{ mol;}}{{\text{n}}_{{H_2}S{O_4}}} = {V_1}.2 = 2{V_1}{\text{ mol}}\)

  \({m_{Ba{{(OH)}_2}}} = 500.17,1\%  = 85,5{\text{ gam}}\)

  \( \to {n_{Ba{{(OH)}_2}}} = \frac{{85,5}}{{137 + 17.2}} = 0,5{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{HCl}} + 2{n_{{H_2}S{O_4}}} = 2{n_{Ba{{(OH)}_2}}}\)

  \( \to {V_1} + 2{V_1}.2 = 0,5.2 \to {V_1} = 0,2{\text{ lít}}\)

  \({n_{BaS{O_4}}} = {n_{{H_2}S{O_4}}} = 2{V_1} = 0,4{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_{BaS{O_4}}} = 0,4.(137 + 96) = 150,8{\text{ gam}}\)

  0
  2021-07-08T20:17:48+00:00

  Đáp án: Phải là tìm V và KL kết tủa nha bn :>

      V=0,2 (l)

      m=93,2 (g)

   Giải thích các bước giải:

        $Ba(OH)_{2}$ +2HCl → $BaCl_{2}$ +2 $H_{2}$ O

         0,5  $V_{1}$  ← $V_{1}$  

        $Ba(OH)_{2}$ +$H_{2}$ $SO_{4}$ → $BaSO_{4}$ +2$H_{2}$ O

            2$V_{1}$      ←   2$V_{1}$  

  Ta có: n $Ba(OH)_{2}$ =0,5 (mol)

  Theo PTHH ta có  0,5$V_{1}$ + 2$V_{1}$ =0,5

                          ⇒ $V_{1}$ =0,2(l)

      m kết tủa =m $BaSO_{4}$= 93,2 (g)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )