Trước khi lùi thì Sau khi lùi thì Hiện tại đơn Quá khứ đơn Hiện tại tiếp diễn Quá khứ tiếp diễn Hiện tại hoàn thành Quá khứ hoàn thành Tương lai đơn T

Question

Trước khi lùi thì Sau khi lùi thì
Hiện tại đơn Quá khứ đơn
Hiện tại tiếp diễn Quá khứ tiếp diễn
Hiện tại hoàn thành Quá khứ hoàn thành
Tương lai đơn Tương lai trong quá khứ
Quá khứ đơn Quá khứ hoàn thành
Quá khứ tiếp diễn Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Quá khứ hoàn thành Quá khứ hoàn thành
các bạn viết công thức khẳng định cho mình nnha
Ví dụ: Hiện tại đơnn ———> Quá khứ đơn
+ S + be/Vnt,s,es ——-> S + was/Ved, Cột2

in progress 0
Liliana 3 tháng 2021-09-14T16:22:07+00:00 2 Answers 32 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T16:23:10+00:00

  * Trước khi lùi thì -> Sau khi lùi thì

  Ex: Hiện tại đơn -> Quá khứ đơn

  Qúa khứ đơn -> Quá khứ hoàn thành 

  Hiện tại hoàn thành -> Quá khứ hoàn thành 

  * Hiện tại đơn -> Quá khứ đơn

  Ex: S + Vs/es -> S + V2/ed

  * Hiện tại tiếp diễn -> Quá khứ tiếp diễn

  Ex: S + is/am/are + Ving -> S + was/were + Ving

  * Hiện tại hoàn thành -> Quá khứ hoàn thành

  Ex: S + have/has + Vpp -> S + had + Vpp

  * Tương lai đơn Tương lai trong quá khứ

  Ex: S + will + Vinf -> S + would + Vinf

  * Quá khứ đơn -> Quá khứ hoàn thành

  Ex: S + V2/ed -> S + had + Vpp

  * Quá khứ tiếp diễn -> Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

  Ex: S + was/were + Ving -> S + had + been + Ving

  * Quá khứ hoàn thành -> Quá khứ hoàn thành

  Ex: S + had + Vpp 

  0
  2021-09-14T16:24:06+00:00

  Trước khi lùi thì ———>Sau khi lùi thì

  Hiện tại đơn———>Quá khứ đơn

  + S + be/Vnt,s,es ——-> S + was/Ved, Cột2

  Hiện tại tiếp diễn ——->Quá khứ tiếp diễn

  + S +is/am/are + Ving ——->S + was/were + V-ing

  Hiện tại hoàn thành ——->Quá khứ hoàn thành

  + S + have/ has + V3 ——->S + had + V3

  Tương lai đơn——-> Tương lai trong quá khứ

  + S + will +  V——-> S + would + V

  Quá khứ đơn——-> Quá khứ hoàn thành

  + S + V-ed ——->S + had + V3

  Quá khứ tiếp diễn ——->Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

  + S + was/were + V-ing ——->S + had + been + V-ing

  Quá khứ hoàn thành——-> Quá khứ hoàn thành

  + S + had + V3 ——->S + had + V3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )