Từ 2 địa điểm A B cách nhau 150km, 2 xe khởi hành cùng 1 lúc và đi ngược chiều nhau. Biết sau 1h30 thì 2 xe gặp nhau. Biết vận tốc xe 1=2/3 vận tốc xe

Question

Từ 2 địa điểm A B cách nhau 150km, 2 xe khởi hành cùng 1 lúc và đi ngược chiều nhau. Biết sau 1h30 thì 2 xe gặp nhau. Biết vận tốc xe 1=2/3 vận tốc xe 2. Tìm vận tốc mỗi xe.
;;-;; giúp mk với ạ

in progress 0
Amara 2 năm 2021-08-09T10:06:14+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T10:07:19+00:00

  Đáp án:

     $v_1 = 40km/h$;     $v_2 = 60km/h$

  Giải thích các bước giải:

   Gọi vận tốc của xe 2 là $x (km/h)$ 

  Vận tốc của xe 1 là: $\dfrac{2}{3}.x (km/h)$ 

  Quãng đường đi được sau 1h 30 của hai xe lần lượt là: 

      $s_1 = \dfrac{3}{2}.\dfrac{2}{3}x = x (km)$ 

     $s_2 = \dfrac{3}{2}.x (km)$ 

  Hai xe gặp nhau thì ta có: 

  $s_1 + s_2 = 150 \to x + \dfrac{3}{2}x = 150$

  $\to \dfrac{5}{2}x = 150$ $\to x = 60$ 

  Vậy vận tốc xe 2 là $v_2 = 60km/h$ 

  Vận tốc xe 1 là: $v_1 = \dfrac{2}{3}.60 = 40 (km/h)$

  0
  2021-08-09T10:07:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Đổi: 1h30=1,5 giờ

  Vận tốc trung bình khi hai xe gặp nhau là:

         v=s/t=150/1,5=100(km/h)

  mà vận tốc xe 1=2/3 x vận tốc xe 2=2/3 x 100≈66,67(km/h)

  ⇒Vận tốc xe 2 là: 100-66,67=33,33(km/h)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )