từ 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 5 ta lập ra tất cả các con số có đúng 5 chữ số.Các con số này được xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, con số nhỏ nhất là 11111 đư

Question

từ 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 5 ta lập ra tất cả các con số có đúng 5 chữ số.Các con số này được xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, con số nhỏ nhất là 11111 được đánh mã số 1; số kế tiếp là 11112 được đánh mã số 2; số kế tiếp 11113 được đánh mã số 3; tiếp tục cho đến hết các con số.
Yêu cầu:
Cho trước một số n có đúng 5 chữ số lấy từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5. Tìm mã số của con số n.

in progress 0
Eliza 2 tháng 2021-08-05T17:48:19+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T17:49:53+00:00

  program Taylor;
  uses crt;
  var n,a,b,c,d,e,dem,t:longint;
  begin
  clrscr;
     write(‘n=’);readln(n);
     for a:=1 to 9 do
        for b:=1 to 9 do
           for c:=1 to 9 do
              for d:=1 to 9 do
                 for e:=1 to 9 do
                    begin
                       inc(dem);
                       if a*10000+b*1000+c*100+d*10+e=n then t:=dem;
                    end;
  writeln(t);
  readln
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )