Từ C4H10 (các chất vô cơ, điều kiện cần thiết có đủ) viết phương trình phản ứng điều chế PVC Từ CH4 (các chất vô cơ, điều kiện cần thiết có đủ) viết p

Question

Từ C4H10 (các chất vô cơ, điều kiện cần thiết có đủ) viết phương trình phản ứng điều chế PVC
Từ CH4 (các chất vô cơ, điều kiện cần thiết có đủ) viết phương trình phản ứng điều chế benzen, poli butađien.
Câu 36. Tỉ khối của hỗn hợp X gồm etan, propen và butađien so với H2 bằng 22,5. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp X sau đó cho toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư. Tính khối lượng kết tủa thu được

in progress 0
Rylee 5 tháng 2021-07-27T04:40:56+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T04:42:19+00:00

  \(\begin{array}{l}
  +)\quad \text{Điều chế PVC}\\
  (1)\quad \rm C_4H_{10} \xrightarrow{cracking} CH_4 + C_3H_6\\
  (2)\quad \rm 2CH_4 \xrightarrow[\text{làm lạnh nhanh}]{1500^\circ C} C_2H_2 + 3H_2\\
  (3)\quad \rm CH\equiv CH + HCl \xrightarrow{t^\circ,\ HgCl_2} CH_2=CHCl\\
  (4)\quad \rm nCH_2=CHCl \xrightarrow{t^\circ,\ xt,\ p} (\kern-6pt-CH_2-CHCl-\kern-6pt)_n\\
  +)\quad \text{Điều chế benzen:}\\
  (1)\quad \rm 2CH_4 \xrightarrow[\text{làm lạnh nhanh}]{1500^\circ C} C_2H_2 + 3H_2\\
  (2)\quad \rm 3CH\equiv CH \xrightarrow[trime\ hóa]{600^\circ C, \ C} C_6H_6\\
  +)\quad \text{Điều chế polibutađien:}\\
  (1)\quad \rm 2CH_4 \xrightarrow[\text{làm lạnh nhanh}]{1500^\circ} C_2H_2 + 3H_2\\
  (2)\quad \rm 2CH\equiv CH \xrightarrow[nhị\ hợp]{150^\circ C,\ CuCl} CH\equiv C -CH=CH_2\\
  (3)\quad \rm CH\equiv C -CH=CH_2 + H_2 \xrightarrow{t^\circ,\ Pd/PbCO_3} CH_2=CH-CH=CH_2\\
  (4)\quad \rm nCH_2=CH-CH=CH_2 \xrightarrow{t^\circ,\ xt,\ p} (\kern-6pt-CH_2-CH=CH-CH_2-\kern-6pt)_n\\
  \end{array}\)

  Câu 36:

  \(\begin{array}{l}
  \rm 2C_2H_6 + 7O_2 \xrightarrow{\quad t^\circ\quad}  4CO_2 + 6H_2O\\
  \rm 2C_3H_6 + 9O_2 \xrightarrow{\quad t^\circ\quad} 6CO_2 + 6H_2O\\
  \rm 2C_4H_6 + 11O_2 \xrightarrow{\quad t^\circ\quad} 8CO_2 + 6H_2O\\
  n_{H_2O} = 3n_X = 3\times 0,3 = 0,9\ \rm mol\\
  \Rightarrow n_H = 2n_{H_2O} = 1,8\ \rm mol\\
  \Rightarrow m_H = 1,8 \times 1 = 1,8\ g\\
  \Rightarrow m_C = 0,3\times 22,5\times 2 – 1,8 = 11,7\ g\\
  \Rightarrow n_C = \dfrac{11,7}{12} = 0,975\ \rm mol\\
  \Rightarrow n_{CaCO_3} = n_{CO_2} = n_C = 0,975\ \rm mol\\
  \Rightarrow m_{CaCO_3} = 0,975\times 100 = 97,5\ g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )