Từ các chất hóa học cho sẵn sau đây Mg,Al,Cu,HCl,KClO3,Ag,hãy làm thế nào để có thể thực hiện được các sự biến đổi sau Cu—-CuO—-Cu.Nêu rõ các bước

Question

Từ các chất hóa học cho sẵn sau đây Mg,Al,Cu,HCl,KClO3,Ag,hãy làm thế nào để có thể thực hiện được các sự biến đổi sau Cu—-CuO—-Cu.Nêu rõ các bước làm và viết PTHH

in progress 0
Lydia 2 tháng 2021-08-05T01:58:25+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:59:51+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `-` Trước tiên chúng ta cần điều chế khí `O_2:`

  `2KClO_3 \overset{t^o}\to 2KCl + 3O_2\uparrow`

  `-` Sau đó điều chế khí `H_2:`

  `Mg + 2HCl \to MgCl_2 + H_2\uparrow`

  `-` Rồi thực hiện chuỗi phản ứng:

  Phương trình hóa học:

  `2Cu + O_2 \overset{t^o}\to 2CuO`

  `CuO + H_2 \overset{t^o}\to Cu\downarrow + H_2O`

  \(\boxed{\text{LOVE TEAM}}\)

  0
  2021-08-05T01:59:56+00:00

  Điều chế \(O_2\)

  \(2KCl{O_3}\xrightarrow{{{t^o}}}2KCl + 3{O_2}\)

  Điều chế \(H_2\)

  \(Mg + 2HCl\xrightarrow{{}}MgC{l_2} + {H_2}\)

  Phản ứng xảy ra:

  \(2Cu + {O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}2CuO\)

  \(CuO + {H_2}\xrightarrow{{{t^o}}}Cu + {H_2}O\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )