Từ các nghiên cứu ban đầu là quặng pirit sắt, muối ăn, không khí, H2O và các thiết bị cùng xúc tác cần thiết, viết phương trình phản ứng điều chế FeSO

Question

Từ các nghiên cứu ban đầu là quặng pirit sắt, muối ăn, không khí, H2O và các thiết bị cùng xúc tác cần thiết, viết phương trình phản ứng điều chế FeSO4, Fe(OH)3, NaHSO4.
Cho câu TL đúng nhất nha!!!

in progress 0
Arianna 1 tháng 2021-09-10T03:09:29+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T03:10:36+00:00

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} 4FeS_2+11O_2\xrightarrow{t^o} 2Fe_2O_3+8SO_2↑\\ 2NaCl+2H_2O\xrightarrow{đpdd,\ cmn} 2NaOH+Cl_2↑+H_2↑\\ 2SO_2+O_2\xrightarrow{t^o,\ V_2O_5} 2SO_3\\ SO_3+H_2O\to H_2SO_4\\ Fe_2O_3+3H_2\xrightarrow{t^o} 2Fe+3H_2O\\ Fe+H_2SO_4\to FeSO_4+H_2↑\\ Fe_2O_3+3H_2SO_4\to Fe_2(SO_4)_3+3H_2O\\ Fe_2(SO_4)_3+6NaOH\to 2Fe(OH)_3+3Na_2SO_4\\ NaOH+SO_3\to NaHSO_4\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-09-10T03:11:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  4FeS2   +  11O2  –to—>  2Fe2O3  + 8SO2

  2NaCl  +  2H2O  — đpdd- cmm–>  2NaOH  +  Cl2   +  H2

  2SO2   +  O2  –to/v2o5–>  2SO3

  SO3  +  H2O  –>  H2SO4 

  Fe2O3   +  3H2  —to — >  2Fe  +  3H2O

  === điều chế==

  Fe2O3    +  3H2SO4   –>  Fe2(SO4)3  +  3H2O

  Fe2(SO4)3  +  6NaOH    –>  2Fe(OH)3  +  3Na2SO4

  Fe +  H2SO4   –>  FeSO4  +  H2O

  Na2SO4  +  H2SO4 —-> 2NaHSO4

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )