Từ độ cao 180 m, nguời ta thả rơi một vật nặng không vận tốc ban đầu. Bở qua sức cản không khí. Lấy g =10 m/s2. Xác định: a) Tính cơ năng của vật b) T

Question

Từ độ cao 180 m, nguời ta thả rơi một vật nặng không vận tốc ban đầu. Bở qua sức cản không khí. Lấy g =10 m/s2. Xác định:
a) Tính cơ năng của vật
b) Thế năng của vật ở độ cao 120 m. Tính vận tốc của vật tại vị trí đó.
c) Độ cao mà ở đó thế năng bằng nửa động năng và tính vận tốc của vật ở độ cao đó.
d) Vận tốc của vật lúc chạm đất.

in progress 0
Adeline 2 tháng 2021-07-19T09:12:42+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:14:01+00:00

  Đáp án:

  $a)W=1800m(J)$

  $b)v’=20\sqrt{3}m/s$

  $c)h_B=60m;v_B=20\sqrt{6}m/s$

  $d)v”=60m/s$

  Giải thích các bước giải:

  Gọi $A$ là vị trí thả vật

  Chọn gốc thế năng tại mặt đất

  $a)$Cơ năng tại A

  $W=W_{tA}+W_{đA}=mgh=m.10.180=1800m(J)$

  $b)$ Thế năng của vật tại độ cao 120m

  $W_{t’}=mgh’=m.10.120=1200m(J)$

  Cơ năng của vật tại độ cao 120m

  $W’=W_{t’}+W_{đ’}=1200m+\dfrac{1}{2}mv’^2(J)$

  Bảo toàn cơ năng

  $W=W’$

  $→1800m=1200m+\dfrac{1}{2}mv’^2$

  $→1800=1200+\dfrac{1}{2}v’^2$

  $→v’=20\sqrt{3}(m/s)$

  $c)$ Gọi B là vị trí mà vật có $W_t=\dfrac{W_{đ}}{2}$

  Cơ năng tại B

  $W_B=W_{đB}+W_{tB}=2W_{tB}+W_{tB}=3W_{tB}=3mgh_{B}=30mh_{B}$

  Bảo toàn cơ năng

  $W_B=W$

  $→30mh_B=1800m$

  $→30h_{B}=1800$

  $→h_B=60m$

  $W_{B}=W_{tB}+W_{đB}=\dfrac{1}{2}W_{đB}+W_{đB}=\dfrac{3}{2}W_{đB}=\dfrac{3}{2}.\dfrac{1}{2}.m.v_{B}^2$

  Bảo toàn cơ năng

  $W_B=W$

  $→\dfrac{3}{4}mv_{B}^2=1800m$

  $→\dfrac{3}{4}.v_{B}^2=1800$

  $→v_B=20\sqrt{6}m/s$

  $d)$ Cơ năng tại mặt đất

  $W”=W_{t”}+W_{đ”}=\dfrac{1}{2}mv”^2$

  Bảo toàn cơ năng

  $W”=W$

  $→\dfrac{1}{2}mv”^2=1800m$

  $→\dfrac{1}{2}v”^2=1800$

  $→v”=60m/s$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )