Từ Metan và các chất vô cơ cần thiết hãy viết pt điều chế ancol benzylic Từ tinh bột và các chất vô coe cần thiết hãy viết pt điều chế Andehit axetic,

Question

Từ Metan và các chất vô cơ cần thiết hãy viết pt điều chế ancol benzylic
Từ tinh bột và các chất vô coe cần thiết hãy viết pt điều chế Andehit axetic, nhựa P.V.C

in progress 0
Mackenzie 2 tháng 2021-10-04T07:10:01+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T07:11:12+00:00

  Bạn xem hình

  0
  2021-10-04T07:11:58+00:00

   1/ Điều chế ancol benzylic $C_6H_5CH_2OH$

  $2CH_4\xrightarrow{1500^oC,làm\ lạnh\ nhanh}C_2H_2+3H_2\\3C_2H_2\xrightarrow{trime\ hóa,t^o,xt}C_6H_6\\C_6H_6+CH_3I\xrightarrow{AlCl_3,t^o,xt}C_6H_5CH_3+HI\\_6H_5CH_3+Cl_2\xrightarrow{askt,t^o}C_6H_5CH_2Cl+HCl\\C_6H_5CH_2Cl+NaOH\xrightarrow{t^o,p,xt}C_6H_5CH_2OH+NaCl$

  2/ điều chế Andehit axetic $CH_3CHO$

  $2CH_4\xrightarrow{1500^oC,làm\ lạnh\ nhanh}C_2H_2+3H_2\\C_2H_2+H_2O\xrightarrow{Hg^{2+},H^+,t^o}CH_3CHO$

  3/ Điều chế nhựa P.V.C

  $2CH_4\xrightarrow{1500^oC,làm\ lạnh\ nhanh}C_2H_2+3H_2\\C_2H_2+HCl\to CH_2=CH-Cl\\n CH_2=CH-Cl\xrightarrow{trùng\ hợp}P.V.C$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )