từ một hộp có 4 quả cầu trắng và 6 quả cầu đen như nhau chỉ khác màu ,Chọn 4 quả cầu.Tính áp suất để đc ít nhất 2 quả cầy màu trắng.

Question

từ một hộp có 4 quả cầu trắng và 6 quả cầu đen như nhau chỉ khác màu ,Chọn 4 quả cầu.Tính áp suất để đc ít nhất 2 quả cầy màu trắng.

in progress 0
Serenity 2 tháng 2021-07-25T22:06:40+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T22:08:38+00:00

  Đáp án:

   \(\frac{19}{35}\)

  Giải thích các bước giải:

   +) Chọn ngẫu nhiên 4 quả cầu từ 10 quả đen và trắng: 

  n\((\omega)\)=\(C_{10}^{4}=210\)

  +) Chọn 4 quả cầu từ 6 quả cầu đen: \(C_{6}^{4}=16\)

  +) Chọn 3 quả cầu đen, 1 quả cầu trắng:

  \(C_{3}^{6}.C_{4}^{1}=80\)

  +) Chọn 4 quả cầu ít nhất 2 quả đen:

  n(A)=\(210-16-80=114\)

  P(A)=\(\frac{n(A)}{n(\omega)}=\frac{114}{210}=\frac{19}{35}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )