tui học k đc giỏi hóa nhờ các bạn giúp

Question

tui học k đc giỏi hóa nhờ các bạn giúp Lập các PTHH sau và xác định phản ứng nào là phản ứng phân hủy ? phản ứng hóa hợp ; phản ứng thể hiện sự oxi hóa ?
a) CaO + H2O — > Ca(OH)2
b) CaCO3 -to– > CaO + CO2
c) CaCO3 + CO2 + H2O — > Ca(HCO3)2
d) S + O2 -to– > SO2
e) NaHCO3 -to– > Na2CO3 + H2O + CO2
f) Cu + O2 -to– > CuO

in progress 0
Adeline 1 tháng 2021-08-05T01:40:27+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:42:12+00:00

  a, CaO + H2O → Ca(OH)2 

  Phản ứng hóa hợp

  b) CaCO3 → CaO + CO2

  phản ứng phân hủy

  c) CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

  phản ứng hóa hợp

  d) S + O2 → SO2

  phản ứng oxi hóa

  e) 2NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2

  phản ứng phân hủy

  f) 2Cu + O2 →  2CuO

  phản ứng oxi hóa

  0
  2021-08-05T01:42:21+00:00

  $a) CaO+H_2O\to Ca(OH)_2$

  $\to$ Phản ứng hoá hợp.

  $b) CaCO_3\xrightarrow{t^o} CaO+CO_2$

  $\to$ Phản ứng phân huỷ.

  $c) CaCO_3+CO_2+H_2O\to Ca(HCO_3)_2$

  $\to$ Phản ứng hoá hợp.

  $d) S+O_2\xrightarrow{t^o} SO_2$

  $\to$ Phản ứng oxi hoá + hoá hợp.

  $e) 2NaHCO_3\xrightarrow{t^o}Na_2CO_3+H_2O+CO_2$

   $\to$ Phản ứng phân huỷ.

  $f) Cu+0,5O_2\xrightarrow{t^o}CuO$

  $\to$ Phản ứng oxi hoá + hoá hợp.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )