Tuổi bố bằng 9/8 tuổi mẹ, tuổi Lan bằng 1/4 tuổi mẹ. Tổng số tuổi của bố và Lan là 44 tuổi. Hỏi bố, mẹ và Lan mỗi người bao nhiêu tuổi ?

Question

Tuổi bố bằng 9/8 tuổi mẹ, tuổi Lan bằng 1/4 tuổi mẹ. Tổng số tuổi của bố và Lan là 44 tuổi. Hỏi bố, mẹ và Lan mỗi người bao nhiêu tuổi ?

in progress 0
Daisy 3 tháng 2021-09-13T23:26:41+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T23:27:56+00:00

  Đáp án:

  Mẹ : 32 tuổi

  Bố :36 tuổi

  Lan:8 tuổi

  Giải thích các bước giải:

  Số tuổi của mẹ là: 44:(9/8+1/4)=32(tuổi)

  Số tuổi của bố là: 32.9/8=36(tuổi)

  Số tuổi của Lan là:44-36=8(tuổi)

  0
  2021-09-13T23:28:21+00:00

  Đáp án:

  Tuổi bố:36(tuổi)

  Tuổi mẹ:32(tuổi)

  Tuổi Lan:8(tuổi)

  Giải thích các bước giải:

  Vì tuổi bố bằng 9/8 tuổi mẹ nên tuổi mẹ bằng 8/9 tuổi bố

  Vì tuổi Lan bằng 1/4 tuổi mẹ nên tuổi Lan bằng 1/4 x 8/9=8/36 tuổi bố

  Tổng số tuổi 2 bố con Lan là 44 nên

  =>tuổi bố Lan là : 44 : ( 8+36)x36=36 (tuổi)

  =>tuổi mẹ Lan là: 8/9 x36= 32 (tuổi)

  =>tuổi Lan là : 44 – 36=8 (tuổi)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )