Tuổi cháu bnh ngày thì tuổi ông bnh tuần và trung bình cộng số tuổi của 2 ông cháu là 40t. Tính tuổi ông?

Question

Tuổi cháu bnh ngày thì tuổi ông bnh tuần và trung bình cộng số tuổi của 2 ông cháu là 40t. Tính tuổi ông?

in progress 0
Brielle 4 tháng 2021-08-02T11:50:31+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T11:52:11+00:00

  Đổi: 1 tuần = 7 ngày

  Tổng số tuổi của ông và cháu là:

    `40xx2=80` ( tuổi )

  Vì tuổi cháu bao nhiêu ngày thì tuổi ông bấy nhiêu tuần nên tuổi cháu `=1/7` tuổi ông.

  Tổng số phần bằng nhau là:

    `7+1=8` ( phần )

  Tuổi của ông là:

    `80:8xx7=70` ( tuổi )

                 Đáp số: `70` tuổi

   

  0
  2021-08-02T11:52:14+00:00

         Đổi : `1` tuần `=` `7` ngày .

     Tổng số tuổi của `2` ông cháu là :

       `40 xx 2 = 80` ( tuổi )

  Vì tuổi cháu bao nhiêu ngày thì tuổi ông bấy nhiêu tuần nên tuổi cháu = `1/7` tuổi ông .

  Coi tuổi của cháu là : `1` phần .

        Tuổi của ông là : `7` phần .

    Tuổi của ông hiện nay là :

      `80 : ( 1 + 7 ) xx 7 = 70` ( tuổi )

                               Đáp số : `70` tuổi .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )