tuổi Lan bằng 1/4 tuổi bố và bằng 1/7 tuổi ông hơn Lan 54 tuổi .Hãy tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Question

tuổi Lan bằng 1/4 tuổi bố và bằng 1/7 tuổi ông hơn Lan 54 tuổi .Hãy tính tuổi của mỗi người hiện nay.

in progress 0
Adalyn 3 tuần 2021-07-08T17:23:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:24:43+00:00

  TA có sơ đồ :

  Lan : ║→→→║

  Bố  : ║→→→║→→→║→→→║→→→║

  ông : ║→→→║→→→║→→→║→→→║→→→║→→→║→→→║

  Nhìn qua sơ đồ , ta thấy :

  Ông hơn Lan 6 phần , tức là 54 tuổi

  => 6 phần = 54 tuổi

  Vậy :

  tuổi Lan hiện nay là : 54 : 6 = 9 tuổi

  tuổi bố hiện nay là : 9 x 4 = 36 tuổi

  tuổi ông hiện nay là : 9 x 7 = 63 tuổi

  Đ/S : Lan :9 tuổi

            bố : 36 tuổi

           ông : 63 tuổi

  # Cừu #

  Xin hay nhất

   

  0
  2021-07-08T17:25:07+00:00

  Coi tuổi Lan là `1` phần bằng nhau thì tuổi ông là `7` phần như thế.

  Hiệu số phần bằng nhau là:

  `7 – 1 = 6` (phần)

  Tuổi Lan là:

  `54 : 6 × 1 = 9` (tuổi)

  Tuổi ông là:

  `9 + 54 = 63` (tuổi)

  Tuổi bố là:

  `9 : 1/4 = 36` (tuổi)

  Đáp số: `9` tuổi, `63` tuổi và `36` tuổi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )