Turn into passive voice The situation is serious. We must do sth before it’s too late →

Question

Turn into passive voice
The situation is serious. We must do sth before it’s too late

in progress 0
Madeline 5 tháng 2021-07-21T21:42:33+00:00 2 Answers 53 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T21:44:06+00:00

   —->The situation is serious. Something must be done before it’s too late.

  Cấu trúc : S2 + MUST/ MODAL VERBS + BE + V ( Qúa Khứ Phân Từ) + O

  Chúc bạn học tốt:33

  0
  2021-07-21T21:44:25+00:00

  The situation is serious. We must do something before it’s too late.

  The situation is serious, so something must be done before it is too late.

  Trans:

  Tình hình là nghiêm trọng. Chúng ta phải làm trước khi quá muộn

  → Tình hình nghiêm trọng nên phải làm gì đó trước khi quá muộn.

  Cấu trúc: S + must + V1 + O

  → Bị động: S ‘+ must+ be Vp2, ed (+ by O’)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )