tỷ khối hỗn hợp a gồm O2 và CO đối với khí CH4 bằng 1.875. nung nóng hỗn hợp a để phản ứng xảy ra một thời gian thu được hỗn hợp khí b có tỷ khối đối

Question

tỷ khối hỗn hợp a gồm O2 và CO đối với khí CH4 bằng 1.875. nung nóng hỗn hợp a để phản ứng xảy ra một thời gian thu được hỗn hợp khí b có tỷ khối đối với h2 bằng 18.75. tính % theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp a và b? tính hiệu suất của phản ứng trên?

in progress 0
Athena 2 tháng 2021-07-21T01:21:50+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:23:17+00:00

  Đáp án:

   A: $\% {V_{CO}} = \% {V_{{O_2}}} = 50\% $

  B: $\% {V_{CO}} = \% {V_{{O_2}}} = 37,5\% ;\% {V_{C{O_2}}} = 25\% $

  H = 40%

  Giải thích các bước giải:

  ${M_A} = 1,875.16 = 30$

  $\begin{array}{*{20}{c}}
    {CO:28}&{}&{}&{}&2 \\ 
    {}& \searrow &{}& \nearrow &{} \\ 
    {}&{}&{30}&{}&{} \\ 
    {}& \nearrow &{}& \searrow &{} \\ 
    {{O_2}:32}&{}&{}&{}&2 
  \end{array} \Rightarrow \dfrac{{{n_{CO}}}}{{{n_{{O_2}}}}} = \dfrac{1}{1}$

  $ \Rightarrow \% {V_{CO}} = \% {V_{{O_2}}} = 50\% $

  ${M_B} = 18,75.2 = 37,5$

  PTHH: $CO + {O_2} \to C{O_2}$

  Bđ:        1         1

  Pư:        x         x             x

  Sau:   1-x        1-x           x

  Bảo toàn khối lượng: ${m_A} = {m_B} \Leftrightarrow 2.30 = (2 – x).37,5$

  $\begin{gathered}
     \Rightarrow x = 0,4 \Rightarrow {n_{CO}} = {n_{{O_2}}} = 0,6;{n_{C{O_2}}} = 0,4 \hfill \\
     \Rightarrow \% {V_{CO}} = \% {V_{{O_2}}} = \dfrac{{0,6}}{{1,6}}.100\%  = 37,5\%  \hfill \\
     \Rightarrow \% {V_{C{O_2}}} = \dfrac{{0,4}}{{1,6}}.100\%  = 25\%  \hfill \\ 
  \end{gathered} $

  $H = \dfrac{x}{1}.100\%  = 40\% $

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )