Vai trò của HCM đối với Cách Mạng Tháng 8

Question

Vai trò của HCM đối với Cách Mạng Tháng 8

in progress 0
Aaliyah 3 tuần 2021-11-24T18:07:27+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T18:08:42+00:00

  Người xác định rõ đường lối cách mạng, kẻ thù cách mạng, nhiệm vụ cách mạng đến việc xây dựng căn cứ địa, xây dựng lực lượng (chính trị, vũ trang). Đặc biệt, việc đánh giá đúng tình hình trong nước, quốc tế; phân tích rõ tình hình địch-ta để chớp thời cơ, phát động Tổng khởi nghĩa trên phạm vi toàn quốc với phương châm lấy sức ta mà giải phóng cho ta là một chủ trương rất đúng đắn, sáng tạo. 

  0
  2021-11-24T18:08:42+00:00

  Bạn tham khảo nhé:

  Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ta: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong lịch sử loài người, chưa từng có một cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như Cách mạng Tháng Mười. Đánh giá về ý nghĩa, vai trò to lớn của cuộc cách mạng này đối với tiến trình cách mạng thế giới, Người nhấn mạnh: “Như ánh mặt trời rạng đông xua tan bóng tối, cuộc Cách mạng Tháng Mười đã chiếu rọi ánh sáng mới vào lịch sử loài người”. Người cũng đã nhiều lần khẳng định rằng, cách mạng Tháng Mười mở đầu một thời đại mới trong lịch sử, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )