Vai trò của nguyễn Ái Quốc với sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Question

Vai trò của nguyễn Ái Quốc với sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam

in progress 0
Adalynn 4 tháng 2021-07-30T21:39:35+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T21:41:26+00:00

  *Vai trò của nguyễn Ái Quốc với sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam

  – Truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê nin vào Việt Nam , chuẩn bị lực lượng , tư tưởng , tổ chức cho sự ra đời của Đảng .

  – Tổ chức thành công Hội nghị thành lập Đảng , thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng .

  $\text{Shield Knight}$

  0
  2021-07-30T21:41:29+00:00

  – Bác đã tìm thấy và lựa chọn con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc ta

  – Bác tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào trong nước và chuẩn bị những điều kiện cho sự thành lập Đảng

  – Bác chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )