Vai trò của nhân dân trong cách mạng tư sản pháp được thể hiện ở những điểm nào

Question

Vai trò của nhân dân trong cách mạng tư sản pháp được thể hiện ở những điểm nào

in progress 0
Skylar 4 ngày 2021-12-07T02:17:49+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T02:19:30+00:00

  – Quần chúng nhân dân đóng vai trò quyết định trong quá trình phát triển và kết quả của cách mạng

  – Là động lực chủ yếu từng bước đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao. Điều này được thể hiện qua 3 sự kiện tiêu biểu của ba giai đoạn:

  + Ngày 14-7-1789, quần chúng lao động Pa-ri đã phá ngục Ba-xti, mở đầu cho cuộc cách mạng.

  + Ngày 10-8-1792, quần chúng nhân dân đứng lên khởi nghĩa lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến, xóa bỏ chế độ phong kiến, thiết lập nền cộng hòa, đưa cách mạng phát triển lên một bước cao hơn.

  + Ngày 2-6-1793, trước tình trạng “Tổ quốc lâm nguy”, quần chúng nhân dân lại khởi nghĩa lật đổ phái Gi-rông-đanh, đưa phái Gia-cô-banh lên cầm quyền. Cách mạng Pháp đạt đến đỉnh cao.

  0
  2021-12-07T02:19:32+00:00

  Nhân dân đóng vai trò quan trọng trong quá trình cách mạng. Đó là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định đến sự thắng lợi của CM. Điều đó được thể hiện qua 3 sự kiện:

  Ngày 14 — 7 – 1789, quần chúng lao động Pa-ri đã phá ngục Ba-xti. mở đầu cho cuộc cách mạng.

  Ngày 10 — 8 — 1792, quần chúng nhân dân đứng lên khởi nghĩa lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến, xóa bỏ chế độ phong kiến, thiết lập nền cộng hòa, đưa cách mạng phát triển lên một bước cao hơn.

  Ngày 2 – 6 – 1793, trước tình trạng Tổ quốc lâm nguy, quần chúng nhân dân lại khởi nghĩa lật đổ phái Gi-rông-đanh, đưa phái Gia-cô-banh lên cầm quyền. Cách mạng Pháp đạt đến đỉnh cao.

  ******* Mình nghĩ những câu như này gg nhanh hơn b nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )