vai trò của nhân dân trong cách mạng tư sản pháp thể hiện ở những điểm nào mn?

Question

vai trò của nhân dân trong cách mạng tư sản pháp thể hiện ở những điểm nào mn?

in progress 0
Reagan 1 giờ 2021-09-08T13:33:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:34:17+00:00

  – Ngày 14/7/1789, quần chúng lao động Pari đã phá ngục Ba-xti -> mở đầu cho cuộc CM

  – Ngày 10/8/1792, quần chúng nhân dân đứng lên khởi nghĩa lật đổ sự thống trị

  + Xóa bỏ chế độ phong kiến

  + Thiết lập nền cộng hòa

  -> Đưa cách mạng phát triển lên một bước cao hơn

  – Ngày 2/6/1793, trước tình trạng tổ quốc lâm nguy, quần chúng nhân dân lại khởi nghĩa lật đổ phái Gi-rông-đanh -> Cách mạng Pháp đạt đến đỉnh cao

  #Xin hay nhất + 5sa0 + 1 tym

  #Rinn

  0
  2021-09-08T13:34:35+00:00

  Vai trò của nhân dân trong cách mạng tư sản pháp là:

  + Ngày 14 -7 – 1789, quần chúng lao động Pa-ri đã phá ngục Ba-xti. Mở đầu cho cuộc cách mạng.

  + Ngày 10 -8 -1792, quần chúng nhân dân đứng lên khởi nghĩa lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến, xóa bỏ chế độ phong kiến, thiết lập nền cộng hòa, đưa cách mạng phát triển lên một bước cao hơn.

  + Ngày 2 – 6 – 1793, trước tình trạng Tổ quốc lâm nguy, quần chúng nhân dân lại khởi nghĩa lật đổ phái Gi-rông-đanh, đưa phái Gia-cô-banh lên cầm quyền. Cách mạng Pháp đạt đến đỉnh cao.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )