vấn đề dân tộc và giai cấp được giải quyết thế nào trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng ? A đặt vấn đề giai cấp lên hàng đầu B giải quyết đồ

Question

vấn đề dân tộc và giai cấp được giải quyết thế nào trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng ?
A đặt vấn đề giai cấp lên hàng đầu
B giải quyết đồng thời vấn đề dân tộc và giai cấp
C đặt vấn đề dân tộc lên hàng đầu
D kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và giai cấp

in progress 0
Cora 4 tuần 2021-08-13T13:32:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:34:00+00:00

  Vấn đề dân tộc và giai cấp được giải quyết thế nào trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?

  A. Đặt vấn đề giai cấp lên hàng đầu.

  B. Giải quyết đồng thời vấn đề dân tộc và giai cấp.

  C. Đặt vấn đề dân tộc lên hàng đầu.

  D. Kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và giai cấp.

  →Vì Đảng ta là đội tiên phong của giai cấp công nhân, thu phục giai cấp, lãnh đạo dân chúng, giai cấp nông dân; liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông; tranh thủ, phân hóa tiểu địa chủ và tư sản dân tộc, đoàn kết với các dân tộc bị áp bức và cùng với các giai cấp vô sản thế giới để hình thành mặt trận thống nhất đánh đuổi đế quốc, đánh đuổi bọn đại địa chủ và phong kiến, thực hiện khẩu hiệu nước Việt Nam dân chủ, độc lập, người cày có ruộng, nhân dân được ấm no, hạnh phúc và độc lập.

  0
  2021-08-13T13:34:21+00:00

  Vấn đề dân tộc và giai cấp được giải quyết thế nào trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng ?
  A đặt vấn đề giai cấp lên hàng đầu
  B giải quyết đồng thời vấn đề dân tộc và giai cấp
  C đặt vấn đề dân tộc lên hàng đầu
  D kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và giai cấp
  Phải có sự kết hợp đúng đắn thì mới đoàn kết và phát triển mạnh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )